Soekot in het licht van Yeshua

 

Onze Schepper zeven dagen danken tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot), gezelligheid in de loofhut (Soekah), goede gesprekken en God loven en prijzen. Deze week hebben we als gezin de tijd genomen om dit ook te vieren.

De Soekah is ook een beeld van onderweg zijn, van achterlaten van wat voorbij is en het groeien naar een nieuw leven. Als we soms door ‘een woestijn’ moeten gaan mogen we ons hierop richten en deze weg samen gaan. De achtste dag sluit het Loofhuttenfeest af. Deze dag staat in het teken van het bidden voor het nieuwe seizoen, dat alles wat gezaaid wordt weer zal gaan groeien en bloeien. In de mondelinge Thora (Misjna) vinden we terug dat God tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot) oordeelt over het water. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. 

In het licht van de Messias

God gaf onze Zijn feesten (gezette tijden) om het volk te leren over Zijn karakter en daarnaast wat ook erg belangrijk is; het beter te leren begrijpen van zijn reddingsplan. Als Christenen zijn we geënt op de edele olijfboom en mogen we deel uit maken van deze kostbare erfenis en ook ontdekken wat deze feesten, in het licht van de Messias (de wortel van deze olijfboom), voor ons betekend. In de evangeliën lezen we dat Yeshua het feest niet alleen vierde, hij nam ook de traditionele elementen uit het feest en vervulde deze met zijn eigen leven en bediening.

Het licht der wereld

Aan het eind van de eerste dag van het feest, werd de Tempel glorieus verlicht. Grote gouden kandelaren gevuld met olie gaven een bijzondere gloed aan de tempel. Het licht was op afstand te zien want de tempel stond op de heuvel. Ook was het licht een herinnering voor het volk aan de Shekinah glorie waarmee God voorheen de tempel had vervuld.

De elementen die symbool staan bij Soekot gebruikt Yeshua om te wijzen op Zichzelf als de vervulling van de Schrift. God had immers beloofd dat een groot licht uit Galilea zou schijnen. Yeshua herinnerde Zijn critici van die krachtige en profetische boodschap:

"Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt." Jesaja 9:1-2

"Yeshua dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben."  Johannes 8:12

De grote dag

Hoshana Raba "De grote dag”, is de dag waarbij het volk zelf een speciale traditie ontwikkelde om deze dag in Israël te markeren. Om te kunnen begrijpen wat Yeshua hier zegt is het goed om te kijken wat er in Leviticus 23 geschreven staat. Mozes instrueert de mensen om de eerste en de laatste dag van het feest te onderscheiden van de andere dagen, deze beide dagen zijn de speciale dagen van rust, terwijl de andere dagen van Soekot halve feestdagen (Hebreeuws חול־המועד chol haMoad) zijn, waarop mag worden gewerkt.

Op deze grote dag, ging een hele stoet van aanbidders en fluitisten onder leiding van de priester naar het badwater Siloam (waar Yeshua de blinde man zijn ogen liet wassen). De priester heeft twee gouden kruiken, één is voor de wijn en de andere wordt gevuld met het badwater. Onder leiding van Psalm 118 gaat de hele stoet daarna naar de tempel (door de Waterpoort) en bij het altaar giet de priester het water en de wijn uit. 

De gehele ceremonie is een parade van blijdschap en vreugde. Het is om God te danken voor Zijn genade en Hem te vragen om regen voor de gewassen in het komende jaar. Vandaag de dag draaien we gewoon de kraan en daar komt het water! Dat was helaas niet zo in de eerste eeuw. Het water was vaak schaars en de mensen waren zich zeer bewust van hun afhankelijkheid van God. De profeten zagen de regen als een symbool van het verlossingswerk van Gods Heilige Geest:

"Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen." Ezechiël 36:25

Het levende water

Yeshua belooft het het Mayim Chayim; het levende water te geven. Hoe bijzonder is het dan ook dat Yeshua op deze grote dag van het feest in de tempel stond en uitriep:

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." Johannes 7:37-38"

Het licht van Yeshua schijnt vandaag de dag nog steeds helder! Als het Joodse volk dit feest viert zullen we dan met elkaar bidden dat dat het levende water van de Messias Yeshua hun dorst zal lessen en hen zal vervullen met de Geest van de God van Israël!

Gebruikte bronnen:

Bijbel, HSV
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3