Messiaanse Haggadah

Een Haggadah behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons richten op de bijzondere schatten die verborgen liggen tijdens in het vieren van van dit feest! Deze Haggadah (heb ik vertaald in 12 stappen) heeft een bepaalde volgorde / orde (סדר, Seder), vandaar ook de benaming Sedermaaltijd, tijdens het verhaal van de uittocht willen we Yeshua zichtbaar maken. Hij is onze verlosser en staat bij ons centraal tijdens deze maaltijd!

Inleiding

JEZUS EN DE SEDERMAALTIJD 

Voorlezen: Lucas 22:7, 8, 14 16 (HSV)

De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

De kaarsen worden ontstoken, onder het zeggen van de zegening door de ‘vrouw des huizes’.
“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen om een licht voor de wereld te zijn.”

DE VIER BEKERS TIJDENS DE SEDER
Voorlezen: Exodus 6:1-7  (HSV)

Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt vanonder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE..

 1. Kos Kadesh:  Ik zal jullie uitleiden (beker der heiliging)
 2. Kos Hamakot:  Ik zal jullie redden (beker der plagen)
 3. Kos Hage’oelah: Ik zal jullie verlossen (beker der vrijkoping, verlossing, of dankzegging)
 4. Kos Hallel: Ik zal jullie aannemen (beker der aanneming en lofprijzing) 

De Sederschotel

Stap1:
KOS KADESJ: BEKER DER HEILIGING

Lezen: Lucas 22 :17, 18 (HSV)

En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

Leider spreekt (Kiddoesj), de zegenbede uit over de 1ste wijnbeker.

Gezegend bent U, o Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die de vrucht van de wijnstok hebt gezegend en die ons het leven heeft geschonken en ons in staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken, zodat wij van de vrucht van de wijnstok mogen drinken.

 • Allen drinken de eerste beker.

Stap2:
URCHATZ: HANDENWASSING

 • Het wassen van de handen is het teken dat we rein voor God willen staan.

Stap3:
KARPAS: GROEN VOEDSEL

Het eten van de groente, gedoopt in zout water. Groen is een symbool van leven en de lente. Zout water staat voor de tranen van de onderdrukking door de Egyptenaren. Ook staat deze groente voor de bundel hyssop waarmee men het bloed van het lam aan de deurpost en de bovendorpel streek. (Exodus 1:22).

Voor christenen is dit het symbool van de tranen die de zonde met zich meebrengt. Het bloed waar achter wij mogen schuilen is van het Lam Yeshua dat voor ons vergoten is en die door dit bloed van Zijn verzoening, ons het leven geeft.

 • De leider dompelt groen voedsel in zout water en legt uit waarom.

Zegen wordt uitgesproken door de leider:

Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft.

 • Iedereen neemt een stukje groen voedsel, doopt het onder in het zoute water en eet dit op.

Stap4:
YACHATZ: VERDELING VAN DE MATZES

Zoals de Israëlieten niet de tijd hadden om het deeg te laten rijzen met zuurdeeg, maar ongezuurde broden moesten maken en eten, zo mogen ook wij de zonden geen tijd geven om te laten “rijzen”, maar moeten we ze wegdoen voordat ze ons hele leven doorzuren. Yeshua wees er ook op in zijn waarschuwing, (Matth. 16:6 en 12) dat een bepaalde leer ook het leven van iemand kan verzuren.

Lezen: 1 Korinthe 11:24, 26 (HSV)

Hij sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Uitlegging over dit geheim:

De drie matzes worden zo gepresenteerd door het opvouwen van een linnen doek dat de middelste matze verborgen is, niet zichtbaar. De bovenste matze is het symbool van de ‘Vader”. De onderste is het symbool van de ‘Geest”. Dat is ook bekent bij de Joden en gezien als God die één is.

De verborgen matze is het symbool van ‘Yeshua‘. Deze matze wordt verbroken in twee delen. Hier zien we het offer van Christus als hij is verbroken op Golgotha. Als we de matze tegen het licht houden dan zien we dat hij vol gaatjes zit, de doorboorde handen en voeten. Duizenden jaren wordt deze handeling al herhaald door Juda en niet doorzien. Deze verbroken matze wordt weer in de linnen doek gewikkeld en verborgen. Net zoals Yeshua in linnen doeken werd gewikkeld en begraven. Dit noemt men het ‘AFIKOMEN”. De kinderen mogen deze later bij het Afikomen weer opzoeken. Middelste matze wordt gebroken, in een linnen doek gewikkeld en verstopt (afikomen).

Lezen: Jesaja 53:5 (HSV)

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Lezen: Openbaring 2:17

Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna.

Vragen die de kinderen kunnen stellen:

 1. Waarom vanavond alleen brood zonder gist?
 2. Waarom vanavond speciaal bittere kruiden?
 3. Waarom dompelen we deze avond de groente onder in zout water?
 4. Waarom leunen we nu op de tafel?

Antwoorden:

 1. Omdat de Israëlieten in de nacht dat ze weg mochten uit Egypte geen tijd hadden om het brood te laten rijzen.
 2. Omdat we dan denken aan het lijden in Egypte dat bitter is geweest.
 3. Het zoute water is het teken van tranen die ook zout zijn en vergoten zijn tijdens het lijden.
 4. Dat is een teken van vrijheid niemand drijft ons meer als slaaf vooruit. We zijn vrij en wij zijn prinsen en prinsessen.

Stap 5:
KOS HAMAKOT:  BEKER DER 10 PLAGEN

Beker van het oordeel waardoor Israël̈ gered werd uit de slavernij. En wij van de slavernij van de zonde. Bij het noemen van de tien plagen wordt bij elke plaag een scheut wijn door de leider uit de beker in een schaal of andere beker gegoten.

De beker wordt helemaal vol (tot de rand of er over heen) geschonken omdat de zondaar de beker van het oordeel helemaal moet leeg drinken tot en met het droesem. Deze beker heeft Yeshua voor ons gedronken en deze kon voor Hem niet voorbij gaan. Voor ons wel, door Zijn offer

Bij het noemen van elke plaag wordt de beker minder leeg door het leeg gieten van de wijn. Ook kan men met de pink bij het noemen van elke plaag een druppel op de schaal of in de beker laten vallen.  Na het lezen van de Bijbelgedeelten wordt de wijn weg gegooid

De 10 plagen:

 1. De plaag van het bloed. Deze plaag was gericht tegen de god Hapi.
 2. De plaag van de kikkers was gericht tegen de landgod Heka. Kikkers waren heilig in Egypte. Op het doden van een kikker stond de doodstraf.
 3. De plaag van de muggen was tegen de god Geb de aardgod en van de planten.
 4. De plaag van de steekvliegen was tegen de god van de insecten, Khepi.
 5. De plaag van de veepest was gericht tegen de stiergod Apis en Hthor de koegod.
 6. De plaag van de zweren was tegen de medicijngod Thoth of ook wel Imhotep genoemd.
 7. De plaag van de hagel was tegen de god van het weer en de lucht de god Nut.
 8. De plaag van de sprinkhanen was gericht tegen Isis de beschemster van de sprinkhanen en tegen de god Seth, die was de beschermer van de oogst.
 9. De plaag van de duisternis was gericht tegen de oppergod Ra of RaRemon de zonnegod.
 10. De laatste plaag van de dood van de eerstgeborenen was gericht tegen de Farao omdat deze de incarnatie zou zijn van de hoofdgod Ra.

Lezen: Mattheüs 26:39,42 (HSV)

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.

Lezen: Johannes 18:11

Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken?

Jezus droeg voor ons het oordeel en dronk voor ons deze beker leeg in Zijn lijden en sterven. Daarom hoeven wij deze beker niet te drinken.

Video Laatste plaag en uittocht Egypte (vanaf  23:00 t/m 34:25)

The Bible: Season 1, Episode 2 Exodus (2013)

Stap 6
ZEROAH: LAMSBOT (kippenvleugel in ons geval)

Dit bot herinnert er ons aan het offer van Yeshua dat hij heeft gegeven op Golgotha en dat na zijn dood geen been werd gebroken zoals in de de schrift werd gezegd. De meeste Joden eten bv geen Lam meer omdat er nu geen offer meer kan worden gebracht. Daarom gebruikt men vaak kip.

Yeshua is ons offerlam!

 • We mogen eten van de kip

Stap 7:
BAITSA: EI:

Een half door gesneden ei heeft in de gele dooier de vorm van een oog. Wanneer men het ei onderdompelt in het zoute water stroomt van het oog de zoute tranen. Deze staan symbool voor de tranen die de Heiland heeft vergoten in de nachtwake. Lente, begin en nieuw leven.

 • Iedereen eet een half ei, gedompeld in zout water.

Stap 8:
MATZOT: ONGEZUURD BROOD:

Hier worden wij er aan herinnerd dat wij het zout der aarde moeten zijn. Het bederf tegen te houden door onze levenswijze en keuze van wat wij doen in ons leven.

 • Leider deelt de matze uit aan enkele personen, die het doorgeven totdat ieder is voorzien.

Allen spreken uit:

“Wanneer we deel hebben aan het lijden van Yeshua, dan is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking. Wanneer we deel hebben aan het lijden van Yeshua en in Zijn voetstappen wandelen, zijn wij het zout der aarde.”

 • Op de stukjes matze wordt zout gestrooid en vervolgen gegeten.

Stap 9:
MAROR: BITTERE KRUIDEN:

In Exodus 12 staat dat het lam met een matze en met bittere kruiden moet worden gegeten. Daarom wordt van matzes en dit kruid een sandwich gemaakt en gegeten. Dit herinnert ons eraan hoe bitter het lijden van Yeshua was.

De leider spreekt de zegen uit.

Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die ons heilig maakt door het bloed van Jezus, U die ons opdracht geeft bittere kruiden te eten, als teken dat we niet voorbij zullen gaan aan het lijden en de nood van Israël en alle volken.

 • Ieder neemt wat bitter kruid en de matze en eet dat in stilte.
  Vrij gebed voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem, en voor de lijdende kerk.

Stap 10:
CHAROSET: KLEI

De klei herinnert eraan dat wij en onze voorouders eens slaven waren. Slaven van de zonde zoals de Israëlieten eens slaven van de Egyptenaren waren. We maken van twee stukjes matzes een sandwich met het klei ertussen als de mortel tussen de stenen. Dit was het moment waarop Yeshua zei; voor wie ik het brood in de schotel doopt die zal mij verraden. Judas zat in de nabijheid van Yeshua, alhoewel hij wist dat deze hem zou verraden.

Dat het niet opviel dat hij wegging heeft als reden dat op dat moment de maaltijd begint en er dus van alles op tafel wordt gezet.

 • Hierna eet iedereen er wat van tussen 2 stukjes matze.

Tijd voor de hoofdmaaltijd


Stap 11:

KOS HAGE’OELAH:
BEKER DER VERLOSSING, DANKZEGGING en VRIJKOPING

Lezen: Lucas 22: 20

Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Ieder gaat staan, heft deze beker en allen zeggen:

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal,
U die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen!”

 • Allen drinken de beker.

Stap 12:
KOS HALLEL: BEKER DER LOFPRIJZING

 • We gaan nu aanbidding en lofprijzen!  (Deze beker dronk Jezus niet meer met Zijn discipelen. En ook wij laten deze beker voorlopig staan en zien vol verwachting uit naar de dag waarop wij hem mogen drinken op de Bruiloft van het Lam. Pesach is dus terugzien op de verlossing, maar ook vooruitzien naar de komst van onze Messias. Zowel voor Israël als de gemeente.

Wat staat er op de tafel?

 • Leider van de avond zit aan het hoofd van de tafel of op een plaats in de groep zodat iedereen hem goed kan zien.
 • 4 bekers staan bij de leider van de avond.
 • Matzot staat bij de leider van de avond.
 • Leider van de avond heeft de haggadah
 • Iedereen heeft een sederbordje
 • Iedereen heeft een glas wijn/druivensap
 • Iedereen heeft klein kommetje met zout water
 • Op de tafel staan een paar vaatjes met zout
 • De tafel staat een glazen schaal met water en een handdoekje

 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3