De vraag tijdens mijn zoektocht: Bepaald God leven en dood (ziekte en genezing)?

Tijdens een zoektocht in het woord word ik bepaald bij een aantal teksten. Deze bijbelverzen hebben betrekking op het karakter van God, Zijn handelen en ook Zijn goedheid! Bepaald God wie er mag leven en wie er gaat sterven? Hoe zit het met ziekte en genezingen of als mensen niet genezen en toch sterven? Voor mij zijn dit vragen die me de laatste periode veel bezig houden. Op zoek naar antwoorden die er helaas niet altijd zijn. 

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE”  (Jesaja 55:8)

Bij het lezen van de volgende verzen krijg ik een diep besef van de grootheid van God, zijn almacht en zijn scheppingskracht. Des te meer is het een genade dat Yeshua ook voor ons is gekomen, want zonder Zijn sterven kunnen we niet rechtvaardig voor God verschijnen.

Maar met de rechtvaardigheid van Yeshua mogen we ons bekleden als we hem in geloof aannemen als Heer en Verlosser. Want Yeshua heeft niet gezondigd, en is wel tot bloei gekomen in die door Gods gegeven wet!

Exodus 4:10-12 (HSV) 
Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? Nu dan, ga,  Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet.
 
Deuteronomium 32:39 (HSV) 
Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij.
Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees
en er is niemand die uit Mijn hand redt!
 
1 Samuel 2:6-7 (HSV)
De HEERE doodt en maakt levend,
Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.
De HEERE maakt arm en maakt rijk,
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
 
Prediker 7:13-14 (HSV)
Bezie het werk van God, want wie kan rechtmaken wat Hij krom gemaakt heeft?
Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed
dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets 
wat na hem zijn zal.
 
Jesaja 45:7 (HSV)
Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
 
Amos 3:6 (NBV)
Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden?
En geschiedt er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de HEER?
 
Klaagliederen 3:38 (NBV)
Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?
 
Jakobus 4:13-17 (HSV)
De onzekerheid van het leven (de titel die ze voor dit stukje geven)
 
En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? 
 
Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.
 
Spreuken 16:9 (NBV)
Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
 
God sustains life!  Door ons geloof in Yesua, ontvangen we de genade van God. Hij onderhoudt het leven. Laten we de Heere vrezen en danken voor het ontvangen van deze Genade!  Waar ik zelf soms de diepte nog niet van kan doorgronden.
 
"De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe”. (Handelingen 9:31)
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3